განმარტება - I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები - აპოკ_10_1_9 - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
აპოკალიფსისი > განმარტება
I-VIII საუკუნეების მამათა და სხვა ავტორთა ბიბლიური კომენტარები
აპოკალიფსისი

ღრუბლით შემოსილი ანგელოზი
 
10:1-7
 
 
ახ. ქართ.:
 
1. ვიხილე ზეცით ჩამომავალი სხვა ანგელოზი ძლიერი, რომელსაც ემოსა ღრუბელი; თავს ცისარტყელა ედგა და მისი სახე იყო როგორც მზე, ფეხები კი - როგორც ცეცხლის სვეტნი.
 
2. ხელთ ეპყრა გადაშლილი წიგნი: მარჯვენა ფეხი ზღვას დააბჯინა, ხოლო მარცხენა - მიწას,
 
3. და წარმოსთქვა მგრგვინავი ხმით, როგორც ბუხუნებს ლომი; და როცა დაიგრგვინა, შვიდმა ქუხილმა გაიღო თავისი ხმა.
   
4. და როცა შვიდმა ქუხილმა გაიღო თავისი ხმა, მე დავაპირე წერა, მაგრამ ჩამესმა ხმა ზეცით, რომელმაც მითხრა: დაბეჭდე, რაც თქვა შვიდმა ქუხილმა, და ნუ დაწერ.
 
5. ხოლო ანგელოზმა, რომელიც ვიხილე ზღვასა და ხმელზე მდგარი, თავისი ხელი აღაპყრო ზეცად,
 
6. და დაიფიცა ცოცხალი უკუნითი უკუნისამდე, რომელმაც შექმნა ცა და ყოველივე ციური, მიწა და ყოველივე მიწიერი, ზღვა და ყოველივე ზღვიური, რომ უკვე აღარ იქნება დრო.
 
7. არამედ იმ დღეებში, როცა ხმას გაიღებს მეშვიდე ანგელოზი, როცა ის ჩაბერავს საყვირს, აღსრულდება ღმრთის საიდუმლო, რომელიც მან ახარა მონებს თვისას - წინასწარმეტყველთ.
   
 
ძვ. ქართ.:
 
1. და ვიხილე ანგელოზი ძლიერი, გარდამომავალი ზეცით, და ემოსა ღრუბელი; და ირისე, რომელ არს მშჳლდი ცისაჲ ბერძლებრ, იყო თავსა ზედა მისსა; და პირი მისი, ვითარცა მზე; და ფერჴნი მისნი, ვითარცა სუეტნი ცეცხლისანი.
 
2. და აქუნდა ჴელთა მისთა წიგნი განღებული. და დადვა ფერჴი მისი მარჯუენე ზღუასა ზედა და მარცხენე - ქუეყანასა ზედა.
 
3. და ჴმა-ყო ჴმითა დიდითა, ვითარცა ლომი რაჲ ყჳრინ. და რაჟამს ჴმა-ყო, თქუნეს შჳდთა ქუხილთა ჴმანი მათნი.
 
4. და რაჟამს თქუეს შჳდთა მათ ქუხილთა, მეგულებოდა წერად. და მესმა ჴმაჲ ზეცით, რომელი მეტყოდა: დაჰბეჭდე, რაჲ-ეგე თქუეს შჳდთა მათ ქუხილთა, და ნუ დასწერ.
 
5. და ანგელოზმან მან, რომელი-იგი ვიხილე ქუეყანასა ზედა და ზღუასა ზედა მდგომარე, აღიღო ჴელი თჳსი მარჯუენე ზეცად
 
6. და ფუცა მისა, რომელი-იგი ცხოველ არს უკუნითი უკუნისამდე, რომელმან დაჰბადა ცაჲ და რაჲ არს მას შინა, და ქუეყანაჲ და რაჲ არს მას შინა, და ზღუაჲ და რაჲ არს მას შინა, ვითარმედ: ჟამი არღა იყოს.
 
7. არამედ დღეთა მათ ჴმისა მეშჳდისა ანგელოზისა, რომელსა ეგულების დაცემად საყჳრისა, და აღესრულა საიდუმლოჲ ღმრთისაჲ, ვითარცა ახარა მონათა თჳსითა წინაჲსწარმეტყუელთა.
 
 
 
***

 
მიმოხილვა:
 
მიმოხილვა: ძლიერი ანგელოზი - უფალი იესუა, მზე - აღდგომის სიმბოლოა, ცისარტყელა - სამსჯავროს სიმბოლოა (ვიქტორინე პეტავიელი). ღრუბელი - ეკლესიაა; ცისარტყელა - მართალთა გამოსყიდვა; ფეხები - მოციქულები არიან (პრიმაზიუსი). გადაშლილი წიგნი - აპოკალიფსისია (ვიქტორინე პეტავიელი). მარჯვენა ფეხი - ეკლესიის მტკიცე წევრები არიან; მარცხენა - არიან ისინი, ვისაც სურთ ნათლისღების მიღება ან ისინი, ვინც არ ექვემდებარება საშიშროებას (ტიკონიუსი, პრიმაზიუსი).
 
შვიდი საყვირი - ქადაგების სახეობებია (პრიმაზიუსი). მოციქულთა შემდეგ წერილის წინასწარმეტყველებებს განმარტავენ ახალაღთქმისეული წინასწარმეტყველები (ვიქტორინე პეტავიელი). მეშვიდე საყვირი მაცხოვრის მოსვლის მაუწყებელია (ტიკონიუსი).
 
 
***
 
 
1. ვიხილე ზეცით ჩამომავალი სხვა ანგელოზი ძლიერი, რომელსაც ემოსა ღრუბელი; თავს ცისარტყელა ედგა და მისი სახე იყო როგორც მზე, ფეხები კი - როგორც ცეცხლის სვეტნი.
 
2. ხელთ ეპყრა გადაშლილი წიგნი: მარჯვენა ფეხი ზღვას დააბჯინა, ხოლო მარცხენა - მიწას,
 
 
   
ქრისტეს გამოცხადება
 
ძლიერი ანგელოზით იოანე გამოხატავს ჩვენს უფალს. როგორც ზემოთ განვმარტეთ სიტყვები: სახე მისი, როგორც მზე (აპოკ. 1:16), მაშინ საუბარია აღდგომის შესახებ. თავს ცისარტყელა ედგა - ეს უკანასკნელი სამსჯავროა, რომელიც უკვე მოხდა ან მოხდება მომავალში.
 
გადაშლილი წიგნი არის აპოკალიფსისი, რომელიც იოანემ მიიღო. მისი ფეხნი, როგორც ზემოთ ვთქვით, რწმენით ანთებული მოციქულები არიან. აკი ის, რომ ის ფეხს აბჯენს ზღვასაც და მიწასაც, ნიშნავს, რომ ყველაფერი მის ფეხთ ქვეშაა. იოანე მას ანგელოზს უწოდებს, ანუ ყოვლისშემძლე მამის მაცნეს; აკი მას საკვირველი მრჩეველი ეწოდა (ეს. 9:5).
 
მღვდელმოწ. ვიქტორინე პეტავიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
დამსახურებულად მისი (ქრისტეს) სახე იყო როგორც მზე, სხივმფინარი თავისი ძალით (აპოკ. 1:16), რადგან მან გადაშალა წიგნი, რომელიც ფარულად დაბეჭდა. მარჯვენა ფეხი ზღვას დააბჯინა, ხოლო მარცხენა - მიწას - ეს ნიშნავს, რომ მიწა და ზღვა უნდა დაამოწმოს თავისი რჯულის განკარგულებით. ასევე აზრს მოკლებული არ არის, რომ მან მარჯვენა ფეხი ზღვას დააბჯინა, ხოლო მარცხენა ფეხი - მიწას. რადგნა, მარჯვენა ფეხით ეკლესიის უფრო მტკიცე წევრები არიან აღნისნულნი, უფრო მკაცრი განსაცდელებით გამოწრთობილნი. ხოლო მარცხენა ფეხით - ისინი, ვინც ცდილობს, ვინც ჯერ კიდევ არ მიიღო რწმენის ნიშანი (1).
 
__________________
 
1. ზმნა competo აქ, როგორც ჩანს, გამოყენებულია იმ აზრით, რომელიც ახლოსაა იმის აღნიშნვნასთან, ვინც რაიმესკენ ისწრაფვის და გამოსადეგია ამისთვის. ტიკონიუსს, სავარაუდოდ, მხედველობაში ჰყავს კათაკმევლები, რომლებიც ნათლობას და მირონცხებას იღებენ, როგორც რწმენის ნიშანს - რედ.)
 
__________________
 
ტიკონიუსი, ფრაგმენტები.


ის ხედავს იესუ ქრისტეს, ზეცით ჩამომავალს, რომელსაც ემოსა ღრუბელი, ანუ ეკლესიას, რომელსაც ემოსა სხეულის ღრუბელი, რომელსაც სხვა ადგილას ეწოდება ღვთისგან ჩამომავალი ზეცით (იხ. გამოცხ. 21:2 - რედ.), სასძლოსთვის გამზადებული. ანდა, როგორც დანიელი ამბობს, ცის ღრუბლებზე მოდიოდა კაცის ძის მსგავსი (დან. 7:13). ცისარტყელა მოასწავებს მართალთა გამოსყიდვის აღთქმას, მაგრამ აგრეთვე აღნიშნავს მათ, ვინც უფლის მოწმობისთვის ღირსნი შეიქნენ, რათა აბელისა და სხვათა მსგავსად, მოწამეობით შემოსილიყვნენ. და მისი სახე იყო, როგორც მზე - რადგან უფალი იესუ ქრისტე გამოცხადდა აღდგომის დიდებით, რომლის შესახებაც ვკითხულობთ. მან მზეს დაუდგა კარავი მათში(ფსალმ. 18:5), ანუ უფალმა თავი ისე გამოაჩნია, რომ უკვე აღარ დაიფარება. რადგან ანგელოზის სახე მოასწავებს აღსრულებულის გამოვლენას, როგორც წინასწარმეტყველმა თქვა: გაბრწყინდეს შენი სახე და დავიხსნებით (ფსალმ. 79:20). მისი ფეხები არიან მოციქულები, ანთებულნი ღმერთისა და სულიწმიდის სიტყვებით და წარგზავნილნი საქადაგებლად. როგორც ნათქვამია: განა არ გვიხურდა მკერდში გული, როცა გვესაუბრებოდა და წერილს გვიხსნიდა გზაში? (ლუკა 24:32). მათ სვეტნი ეწოდებათ ეკლესიის სიძლიერის გამო. წინასწარმეტყველი ამის შესახებ ამბობს: მე გავამაგრე მისი სვეტები (ფსალმ. 74:4). ასევე: რა საამურია მთებზე მახარობლის ნაბიჯები, მშვიდობის გამომცხადებლის (ეს. 52:7). დაბოლოს, მოციქულთან: ბურჯებად მიჩნეულმა იაკობმა, კეფამ და იოანემ (გალ. 2:9).
 
თუ ადრე მიიჩნევდნენ, რომ ღრმა საიდუმლოებანი იყო დაფარული ძველი აღთქმის დაბეჭდილ წიგნში, შესაბამისად, ახალი აღთქმის გადაშლილ წიგნში, ვფიქრობ, თვალნათელი გახდა გამოცხადებული დიდება. ამიტომაც ამბობს მოციქული თავდაჯერებით: ჩვენ კი, დაუბურავი სახით რომ ვჭვრეტთ უფლის დიდებას, როგორც სარკეში, იმავე სახედ გარდავისახებით დიდებიდან დიდებაში, როგორც უფლის სულისგან (2 კორინით. 3:18). ამიტომ არის, ალბათ, ნათქვამი, რომ გაბრწყინდა მისი სახე, როგორც მზე (მათე 17:2) (შეად. ასევე გამოცხ. 1:16. - რედ). შემდეგ მარჯვენა ფეხი ზღვას დააბჯინა - ესენი ეკლესიის ის ძლიერი წევრები არიან, რომელთაც შეუძლიათ დაითმინონ დევნა. ხოლო მარცხენა მიწას - ისინი არიან, ვისაც დიდი საფრთხე არ ემუქრებათ. რადგნა ღმერთი არ დაუშვებს, ისეთი განსაცდელი დაგვატყდეს თავს, რაც ჩვენს ძალებს აღემატება, არამედ განსაცდელის დროს შვებასაც გვაძლევს, რომ შევძლოთ მისი გადატანა (იხ. 1 კორინთ 10:13. - რედ.). აშკარაა, რომ მისი მოხმობა ზღვასა და მიწას სწვდება.
 
პრიმაზიუსი, გამოცხადების განმარტება (პრიმაზიუსი მისდევს ტიკონიუსს, რომელიც ანალოგიურ ინტერპრეტაციას იძლევა - რედ.).
 
   
ღმრთის ანგელოზი
 
ეს არის წმინდა ანგელოზი, შესაძლოა, ერთი სერაფიმთაგანი. ხოლო ღრუბელი, რომელიც მას ემოსა და ცისარტყელა, რომელიც თავზე ედგა, მისი მშვენიერებისა და მრავალფეროვან სათნოებათა სახეა. იგი უფლის დიდებითაა გამშვენებული. ზღვასა და ხმელეთზე მისი ცეცხლის სვეტებივით ფეხებით დგომა ქვეყნის სტიქიების მფლობელობას ნიშნავს. ცეცხლის ფეხები საშინელებისა და ცოდვილთა ტანვის სახეა.
 
ანდრია კესარიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
3. და წარმოსთქვა მგრგვინავი ხმით, როგორც ბუხუნებს ლომი; და როცა დაიგრგვინა, შვიდმა ქუხილმა გაიღო თავისი ხმა.
   
 
სინანულის დრო
   
მგრგვინავი ხმით - ეს არის ზეციური ხმა, რომელიც ხალხს ამცნობს ყოვლისშემძლე ღმერთის სიტყვებს, რომ მონანიებისთვის განკუთვნილი დროის დასრულების შემდეგ, მომავლის იმედი აღარ გვექნება.
 
მღვდელმოწ. ვიქტორინე პეტავიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
ქადაგების სახეები
   
და როცა დაიგრგვინა, შვიდმა ქუხილმა გაიღო თავისი ხმა. - შვიდი რიცხვის ნაცნობი გამოყენების საფუძველზე, ვფიქრობ, რომ შვიდი ქუხილი წარმოადგენს ეკლესიაში ქადაგების სხვადასხვა ხერხს (პრიმაზიუსი აქ მისდევს ტიკონიუსს - რედ.), რომელზეც პავლემ, სხვების მსახურმა, ერთ შემთხვევაში ისაუბრა ამგვარად: როგორც ჩვილებს ქრისტეში. რძით გზრდიდით და არა საჭმლით (1 კორინთ. 3:1-2), ხოლო სხვაგან: უხეში საჭმელი კი მოწიფულთათვისაა განკუთვნილი (ებრ. 5:14); მესამეგან მწვალებელ კაცს, ერთი თუ იორი შეგონების შემდეგ, განეშორე (ტიტ. 3:10).
 
ამრიგად, ეკლესიის შესახებ ნათქვამია, რომ ის ოსტატურად გვიცხადებს საკუთარ თავს ჩვეულებრივი სამქადაგებლო მსახურებით.
 
პრიმაზიუსი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
4. და როცა შვიდმა ქუხილმა გაიღო თავისი ხმა, მე დავაპირე წერა, მაგრამ ჩამესმა ხმა ზეცით, რომელმაც მითხრა: დაბეჭდე, რაც თქვა შვიდმა ქუხილმა, და ნუ დაწერ.
 
   
წინასწარმეტყველებათა განმარტება
 
შვიდსახოვანი ძალის სულმა წინასწარმეტყველთა მეშვეობით ყველაფერი გვაუწყა, რაც მოხდება, და თავისი ხმით სამყაროში დაადასტურა. მაგრამ იოანე ამბობს, რომ - რაგან მას სურდა ბევრ რამეზე დაეწერა, რაზეც ქუხილებმა თქვეს თავიანთი ხმით, ანუ ყველაფერ იმის შესახებ, რაც ძველ აღთქმაში ბუნდოვნად არის ნაწინასწარმეტყველევი, - მას აეკრძალა წერა და უთხრეს შეეწყივტა და გადაედო ეს გარკვეულ დრომდე. ... მოციქულთა შემდეგ უკვე რწმენით მოწოდებულ ეკლესიებს ეზლევა ნუგეში წმიდა წერილის წინასწარმეტყველებათა განმარტებებით, რომელთა კომენტატორები წინასწარმეტყველებად იწოდებიან. რადგნა მოციქული ამბობს: ღმერთმა დაადგინა ეკლესიაში, ჯერ მოციქულებად, მერე წინასწარმეტყველებად, შემდეგ მოძღვრებად" (1 კორინთ. 12:28) და შემდგ. სხვა ადგილას კი ამბობს: წინასწარმეტყველთაგან ილაპარაკოს ორმა ან სამმა, დანარჩენებმა კი შეაფასონ (სინოდ. თარგმანშია - განსაჯონ - რედ.) (1 Кор 14:29), და კიდევ ამბობს: და ყოველი ქალი, რომელიც თავდაუბურავი ლოცულობს ან წინასწარმეტყველებს, თავს ირცხვენს (1 კორინთ 11:5). და როდესაც პავლე ბრძანებს: წინასწარმეტყველთაგან ილაპარაკოს ორმა ან სამმა, დანარჩენებმა კი შეაფასონ, ამას ამბობს არა გაუგონარ და შეუცნობელ საყოველთაო წინასწარმეტყველებათა შესახებ, არამედ უკვე არსებულთა გამო (2) სხვები კი აფასებენ, შეესაბამება თუ არა განმარტება ხსენებულ წინასწარმეტყველებათა მოწმობებს.
 
__________________
 
2. ქრისტიანი წინასწარმეტყველები არ იძლეოდნენ ახალ წინასწარმეტყველებებს, არამედ განმარტავდნენ ძველ აღთქმას - რედ.).
 
__________________
 
მღვდელმოწ. ვიქტორინე პეტავიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
ამ ყოველივესგან ცხადია, რომ ბევრია მომავლის საქმეები, რომლებიც ახლა უცნობი და უჩინარია, ამჟამად მათ შესხებ არავინ იცის, მაგრამ შემდგომ თვით გამოცდილებით და მოვლენების მიმდინარეობით ყოველივე გაცხადდება. საბოლოო შეცნობა და ახსნა იმისა, რაც ანგელოზებმა წარმოთქვეს, ბოლო ჟამს ეკუთვნის. ამიტომაც ჩასძახის მახარებელს ხმა ზეციდან: დაბეჭდე, რაც თქვა შვიდმა ქუხილმა, და ნუ დაწერ".
 
ანდრია კესარიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
5. ხოლო ანგელოზმა, რომელიც ვიხილე ზღვასა და ხმელზე მდგარი, თავისი ხელი აღაპყრო ზეცად,
 
6. და დაიფიცა ცოცხალი უკუნითი უკუნისამდე, რომელმაც შექმნა ცა და ყოველივე ციური, მიწა და ყოველივე მიწიერი, ზღვა და ყოველივე ზღვიური, რომ უკვე აღარ იქნება დრო.
 
 
რადგან, ღმერთს არ შეუძლია მასე უმაღლესი ვინმე დაიფიცოს, საკუთარ თავს იფიცავს (იხ. ებრ. 6:13 - რედ.), ხოლო ანგელოზები, როგორც ქმნილებები, ჩვენი ურწმუნოებისდა გამო მათ ნათქვამში შემოქმედის დაფიცებით გვარწმუნებენ. ანგელოზი იფიცება, რომ ან მომავალ საუკუნეში, როდესაც დრო უკვე აღარ იქნება, რომელიც იზომება მზით და დადგება აღრიცხვას აღმატებული მარადიული სიცოცხლე, ან კიდევ ანგელოზის ექვსი საყვირის შემდეგ ეკლესიისთვისუკვე აღარ იქნება დრო, გარდა განწმენდის დროისა. უკანასკნელი დევნულება განწმენდს მას მეშვიდე საყვირამდე.
 
ანდრია კესარიელი, გამოცხადების განმარტება.
 
 
7. არამედ იმ დღეებში, როცა ხმას გაიღებს მეშვიდე ანგელოზი, როცა ის ჩაბერავს საყვირს, აღსრულდება ღმრთის საიდუმლო, რომელიც მან ახარა მონებს თვისას - წინასწარმეტყველთ.
 
მეშვიდე საყვირი - ეს ნიშნავს დევნის დასრულებასა და უფალი მაცხოვრის მოსვლას. ამიტომ პავლე მოციქულმა თქვა, რომ როცა ახმიანდება უკანასკნელი საყვირი (1 კორინთ. 15:52), მკვდრები აღდგებიან. შესაძლოა, დასტურდება, რომ სამომავლო მშვიდობის დროს ეკლესიის დრო უკვე სხვა არა იქნება რა, თუ არა განწმენდის დრო. უკანასკნელი დევნა განწმენდს მას მეშვიდე საყვირამდე.

გაგრძელება იქნება.

წყაროები:

1. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I - VIII веков. Книга Откровения Иоанна Богослова. Тверь: Изд. Герменевтика, 2009.

2. ბიბლია განმარტებებით. აპოკალიფსისი. გამოცხადება იოანე ღვთისმეტყველისა (I ნაწილი). თბილისი. გამომც. პალიტრა. 2021 წ.
Назад к содержимому